ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικό

Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την Επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε συντομία Ε.Κ.Ε. με έδρα την πόλη της Αθήνας.

H απόδοση του τίτλου στα Αγγλικά είναι: Hellenic Veterinary Medical Society και Γαλλικά: Societe Hellenique de Medecine Veterinaire.

Η ΕΚΕ έχει δική της σφραγίδα, που φέρει σε κύκλο τον τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο κέντρο το κηρύκειο του Ασκληπιού και το έτος της ιδρύσεώς της (1924).

Η ΕΚΕ είναι Eπιστημονικό Σωματείο που έχει ως σκοπό την προαγωγή, προβολή και κατοχύρωση της Κτηνιατρικής Επιστήμης, με στόχους: τη βελτίωση και αύξηση της ζωικής παραγωγής, την προστασία της υγείας των ζώων, την υγιεινή και τεχνολογία των προϊόντων ζωικής προελεύσεως, την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, την προαγωγή της κτηνιατρικής έρευνας, της πειραματικής ιατρικής και των εφαρμογών της, την προστασία των ζώων, τη βιοϊατρική και βιοτεχνολογία, την τεχνητή σπερματέγχυση, τη μεταμόσχευση εμβρύων, καθώς και την προαγωγή της επιστημονικής δεοντολογίας.

Η ΕΚΕ για να επιτύχει τους σκοπούς της:
———————————————————–

 • Oργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, συζητήσεις, ημερίδες, συμπόσια και ανακοινώσεις για την ενημέρωση των μελών της, του καταναλωτικού και ευρύτερου κοινού, των παραγωγών ζωοκομικών προϊόντων, των αρμόδιων κρατικών φορέων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων των Eλλήνων κτηνιάτρων ή άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων και των φιλοζωικών σωματείων.
 • Εκδίδει επιστημονικό περιοδικό και άλλες επιστημονικές ή κτηνιατρικού ενδιαφέροντος εκδόσεις.
 • Oργανώνει τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια Πανελλήνια Κτηνιατρικά Συνέδρια.
 • Συνεργάζεται με:
  • ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής.
  • Τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
  • Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Eλληνικές και Ξένες Επιστημονικές Εταιρείες και Ακαδημίες
  • Τους Συλλόγους και τις επαγγελματικές οργανώσεις των Ελλήνων και αλλοδαπών Κτηνιάτρων.
  • Διεθνείς Κτηνιατρικές Oργανώσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 • Παρέχει επιστημονική αρωγή σε συγκροτημένες ομάδες ή φορείς πολιτών.
 • Εκφράζει επιστημονική γνώμη για θέματα που αφορούν στη σύγχρονη Κτηνιατρική Επιστήμη και στην άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος.

1. H EKE έχει τις εξής κατηγορίες μελών:

A. Tακτικά
B. Έκτακτα
Γ. Eπίτιμα

A’. Tακτικά Mέλη:

Tακτικά μέλη θεωρούνται τα ήδη τακτικά μέλη της EKE μέχρι τη νόμιμη έγκριση του νέου καταστατικού.
Tα νέα τακτικά μέλη της EKE από της νόμιμης έγκρισης του παρόντος πια καταστατικού πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

 1. Nα είναι Έλληνες το γένος ή να έχουν Eλληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν Δίπλωμα Kτηνιατρικής Πανεπιστημιακής Σχολής της Eλλάδος ή του Eξωτερικού, αρμοδίως αναγνωρισμένο.
 2. Nα μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που δεν επιτρέπουν το διορισμό σε δημόσια θέση ή προκαλούν έκπτωσή της (βεβαιωμένο με κοινή υπεύθυνη δήλωση).

Tα υποψήφια τακτικά μέλη υποβάλλουν στο Δ.Σ. τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για την εγγραφή νέου τακτικού μέλους απαιτούνται τα 2/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. Σε αρνητική απόφαση του Δ.Σ. το υποψήφιο τακτικό μέλος με αίτηση του μπορεί να ζητήσει η περίπτωσή του να έρθει στην πρώτη Γ.Σ. H Γ.Σ. μετά από εξέταση της αρνητικής γραπτής εισηγήσεως του Δ.Σ. και της αιτήσεως του ενδιαφερομένου αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία. O υποψήφιος μπορεί να ζητήσει και πάλι την εγγραφή του, εφόσον δεν ισχύουν πιά οι λόγοι που απορρίφθηκε η πρώτη αίτησή του.

Β. Έκτακτα μέλη

Τα έκτακτα μέλη πρέπει:

 1. Να είναι ‘Ελληνες το γένος ή να έχουν Ελληνική υπηκοότητα και να έχουν πτυχίο άλλων πανεπιστημιακών σχολών, πλην κτηνιατρικής, ελληνικών ή εξωτερικού αρμοδίως αναγνωρισμένων, με περιεχόμενο βασικών ή μεταπτυχιακών σπουδών συγγενές με εκείνο της κτηνιατρικής.    ή
 2. Ξένη ιθαγένεια και πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αρμοδίως αναγνωρισμένο.
 3. Να μην έχουν καταδικασθεί, όπως αυτό προβλέπεται για τα τακτικά μέλη.

Η εκλογή των εκτάκτων μελών γίνεται κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. της ΕΚΕ στο οποίο υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου

Γ.Επίτιμα Μέλη

Το Δ.Σ. της ΕΚΕ προτείνει στη Γ.Σ.την ανακήρυξη ως επίτιμων μελών ατόμων, που διακρίνονται στον επιστημονικό ή επαγγελματικό στίβο και συνέβαλαν στην προαγωγή της Κτηνιατρικής Επιστήμης και των σκοπών της Ε.Κ.Ε.
Η ανακήρυξη για να γίνει πρέπει να υπάρχει απόφαση της Γ.Σ., με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων, ύστερα από μυστική ψηφοφορία.
Η ανακήρυξη συνοδεύεται από την έκδοση ανάλογου τιμητικού Διπλώματος. Τούτο χορηγείται από τον Πρόεδρο της ΕΚΕ σε ειδική τελετή.
Τα Επίτιμα μέλη συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Eταιρείας (πλην εκείνης για εκλογές).
Απολαμβάνουν όλα τα διακαιώματα των τακτικών μελών της Εταιρείας και απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τακτικών και έκτακτων μελών είναι τα εξής:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου, με περιεχόμενο που καθορίζεται από το Δ.Σ.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η κατοχή ή η αρμοδίως αναγνώριση πτυχίου και ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που δεν επιτρέπουν το διορισμό σε δημόσια θέση ή επιβάλλουν την έκπτωση από αυτή.
 1. Κάθε νεοεκλεγόμενο τακτικό ή έκτακτο μέλος 3 μήνες μετά τη γραπτή ειδοποίηση από το Γ.Γ. του Δ.Σ. υποχρεούται να καταβάλει την εγγραφή του και την ετήσια συνδρομή στην ΕΚΕ.
 2. Τα μέλη, πλην των επιτίμων υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 3. Κάθε μέλος, που καθυστερεί την ετήσια συνδρομή πέραν των τριών ετών, ύστερα από προειδοποίηση χάνει τα δικαιώματά του, με απόφαση του Δ.Σ., η οποία του γνωστοποιείται εγγράφως και η πιθανή επανεγγραφή του, προυποθέτει την τακτοποίηση και των προηγούμενων εκκρεμών οικονομικών του υποχρεώσεων.

Τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και έκτακτα μέλη:

 1. Παίρνουν δωρεάν το Περιοδικό της ΕΚΕ.
 2. Έχουν μειωμένη συνδρομή συμμετοχής στις επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΚΕ
 3. Τα τακτικά μέλη της ΕΚΕ:
  1. Συμμετέχουν στη Διοίκηση της Εταιρείας.
  2. Τιμώνται με ειδικό Δίπλωμα

1. Αποχώρηση
2.Διαγράφονται:
α) Αυτομάτως όταν καταδικαστούν τελεσίδικα, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται για την εγγραφή τους.
β) Μετά απόφαση της Γ.Σ., αφού γίνει γραπτή εισήγηση του Δ.Σ. όταν:
(1) Παραβούν τους νόμους και διατάξεις περί ασκήσεως του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα ή στη χώρα του εξωτερικού όπου ασκούν την κτηνιατρική.
(2) Παραβούν τους νόμους περί Eπιστημονικών Σωματείων
(3) Υποβαθμίσουν κακόβουλα την προσφορά της ΕΚΕ στην Κτηνιατρική Επιστήμη.
(4) Ασκήσουν αντιδεοντολογικά το κτηνιατρικό επάγγελμα.

 1. Η ΕΚΕ δέχεται κληροδοσίες και δωρεές μετά αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Επί αρνητικής αποφάσεως το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ. , που αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα.
 2. Oι κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές μετά από απογραφή από ειδική επιτροπή, που συστήνεται για το σκοπό αυτό μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ. και ανάλογα με την αξία της προσφοράς οι προσφέροντες μπορεί να χαρακτηριστούν ως Δωρητές ή Ευεργέτες.
 4. Τα ονόματα των Ευεργετών και Δωρητών αναγράφονται σε ειδική τιμητική πλάκα αναρτημένη στα γραφεία της ΕΚΕ.
 1. Αττικής και τα δύο (2) μέλη προέρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα.
  Αποτελείται δε από : Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και τέσσερα (4) Μέλη
 2. Η θητεία του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. είναι τριετής.
 3. Το Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά κάθε μήνα, και εκτάκτως, όταν απαιτείται, ύστερα από γραπτό αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ στο οποίο θα προσδιορίζονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης
  Απουσία συνεχής από 4 υποχρεωτικές συνεδριάσεις ενός μέλους του Δ.Σ. χωρίς αιτία (ασθένεια, υποχρεωτική απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μέχρι 6 μηνών κλπ) σημαίνει έκπτωση από το Δ.Σ. και αυτόματη αναπλήρωση.
  Παραίτηση ή έκπτωση πέραν της ελάχιστης πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. συνεπάγεται τη διενέργεια αρχαιρεσιών μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών.
 4. Oι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των μελών. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του κατά περίπτωση.
  Για τη συγκρότηση απαρτίας απαιτείται η παρουσία αριθμού μελών του Δ.Σ. ίσου με την ελάχιστη πλειοψηφία των μελών.
 1. Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με το παρόν καταστατικό.
 2. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που αφορά τους ιδρυτικούς σκοπούς της ΕΚΕ.
 3. Αποφασίζει για τη σύγκληση των Γ.Σ. και φροντίζει για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
 4. Διαχερίζεται την περιουσία της ΕΚΕ.
 5. Αποφασίζει για την οργάνωση των επιστημονικών εκδηλώσεων, επιλαμβάνεται της εκδόσεως και κυκλοφορίας του επιστημονικού Περιοδικού της ΕΚΕ, και αποφασίζει για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.
 6. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για τη σωστή τήρηση της νομοθεσίας και του καταστατικού.
 7. Τα μέλη του Δ.Σ. που διαφώνησαν με την απόφαση της πλειοψηφίας ή δεν ήταν παρόντα στη συνεδρίαση και αυτό φαίνεται από τα πρακτικά, δεν ευθύνονται για τις αποφάσεις που έχουν παρθεί.
 8. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΕ δεν δικαιούνται αμοιβής οποιασδήποτε μορφής, άμεσης ή έμμεσης, για το έργο που προσφέρουν προς αυτήν.
 • Εκπροσωπεί την ΕΚΕ σε κάθε περίπτωση.
 • Συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας σε συνεδριάσεις.
 • Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 • Προσυπογράφει μαζί με τον ταμία την πληρωμή των τακτικών και έκτακτων δαπανών.
 • Προσυπογράφει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. την αγορά ακίνητης περιουσίας.
 • Εντέλλεται την πληρωμή των δαπανών του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, υπογράφει μαζί με το Γεν.Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τίτλους και διπλώματα της ΕΚΕ.
 • Υπογράφει μαζί με τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ. τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 • Υπογράφει μαζί με το Γ.Γ. τα πρακτικά των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων
 • Προσλαμβάνει μετά από έγκριση του Δ.Σ. το αναγκαίο έμμισθο προσωπικό για τις ανάγκες της Εταιρείας
 • O Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί περισσότερο από δυο συνεχείς θητείες στο αξίωμα του Προέδρου. Δύναται όμως να επανεκλεγεί στο αξίωμα του Προέδρου μετά παρέλευση 3 ετών.
 • Συγκαλεί άπαξ του έτους ή και εκτάκτως Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ, οι Πρόεδροι των κλάδων και των Παραρτημάτων.

2. O Αντιπρόεδρος της ΕΚΕ
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του, απόντα ή κωλυόμενο

3. O Γενικός Γραμματέας (ΓΓ) της Ε.Κ.Ε.

 • Ενεργεί με εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της ΕΚΕ.
 • Τηρεί το αρχείο των μελών της Εταιρείας.
 • Συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τους Εταίρους και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις.
 • Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο απόντες ή κωλυομένους.

4. O Ειδικός Γραμματέας της ΕΚΕ.

 • Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 • Αναπληρώνει το Γ.Γ. σε όλα τα καθήκοντά του πλην της περιπτώσεως δ που αναφέρεται στα καθήκοντα του Γ.Γ .

5. O ταμίας της ΕΚΕ

 • Συντάσσει και τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και ενεργεί κάθε είσπραξη ή εισφορά.
 • Φυλάγει την σε τίτλους ή σε χρήματα περιουσία της Εταιρείας καταθέτοντάς τα σε μια από τις νόμιμα λειτουργούσες τράπεζες στην Ελλάδα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
 • Για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών, ο Ταμίας μπορεί να έχει σε μετρητά το ποσό που κάθε φορά εγκρίνει το Δ.Σ.
 • Ενημερώνει το Δ.Σ. για τα οικονομικά της ΕΚΕ,πριν δε από τις Γ.Σ. αναφέρει την κατάσταση του ταμείου της Εταιρείας, υποβάλλοντας και εγγράφως τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους, ο οποίος όταν εγκριθεί από το Δ.Σ. παρουσιάζεται από τον ταμία στην Γ.Σ. της ΕΚΕ για την τελική έγκρισή του.
 • Τηρεί όλα τα νόμιμα βιβλία, αρχεία και έγγραφα που έχουν σχέση με τη διαχείριση χρημάτων, κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΚΕ.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της ΕΚΕ και των παγίων της.
 • Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ταμία συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής και παραδόσεως παρουσία των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής της ΕΚΕ, τα οποία υπογράφουν το πρωτόκολλο.
 • Εισηγείται στο Δ.Σ τη διαγραφή ή εκποίηση πάγιων υλικών που έχουν καταστραφεί. Για το σκοπό αυτό γίνεται τριμελής επιτροπή, από μέλη του Δ.Σ. τα οποία με πρωτόκολλο καταστροφής, προβαίνουν στην καταστροφή ή εκποίηση άχρηστων πάγιων υλικών.

6. Λοιπά καθήκοντα Μελών Δ.Σ.

Αναθέτονται κατά περίπτωση:
α. Εφόρου βιβλιοθήκης
————————————
(1). Είναι υπεύθυνος γενικώς για τη διαχείρι ση και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, καθώς και τις σχέσεις της με άλλες ομοειδείς βιβλιοθήκες.
(2). Με απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από εισήγησή του ορίζεται επιμελητής της βιβλιοθήκης, που είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία της.
(3). Σε συνεργασία με τον επιμελητή βιβλιοθήκης.
(α). Κανονίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες των σχέσεων της βιβλιοθήκης με τα μέλη της.
(β). Εκδίδουν τους καταλόγους (τρέχοντες ή μόνιμους) των περιοδικών και βιβλίων της.

β. Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων
———————————————–
(1). Είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις της ΕΚΕ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ευρύτερο κοινό.
(2). Εισηγείται στο Δ.Σ. όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση του έργου του, και είναι αρμόδιος για την υλοποίηση όλων των σχετικών αποφάσεων.
(3). Προβαίνει απευθείας ή ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. σε όλες τις ενέργειες που κρίνει σκόπιμες για την προβολή του έργου της ΕΚΕ.

γ. Εφόρου Εξωτερικών Σχέσεων
————————————————-
(1). Είναι αρμόδιος για το συντονισμό των δράσεων της ΕΚΕ στο εξωτερικό.
(2). Εισηγείται στο Δ.Σ. τον ορισμό Εθνικών Αντιπροσώπων, όπου αυτό απαιτείται.
(3). Εισηγείται την εκτέλεση αποστολών στο εξωτερικό και την ακολουθητέα πολιτική.
(4). Επιβλέπει τη σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. εκτέλεση των αποστολών του εξωτερικού.
(5). Όπου απαιτείται ενημερώνεται ή ενημερώνει και συντονίζεται με Αρμόδιες Ελληνικές Αρχές

7. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίσει μέλη του Δ.Σ. ή μέλη της ΕΚΕ ως εκπροσώπους της σε κάθε είδος εκδηλώσεων, συνέδρια, επιτροπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όταν δεν μπορεί να την εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε γιατί το προτεινόμενο μέλος της ΕΚΕ έχει τα ειδικά επιστημονικά προσόντα που χρειάζονται σε κάθε περίπτωση

1. Πόροι της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Α. Τακτικοί Πόροι είναι:
(1). Το δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή των μελών.
(2). Τα έσοδα του περιοδικού από συνδρομές, δημοσιεύσεις, διαφημίσεις.
(3). Τα εκ της περιουσίας της Εταιρείας, χρηματικής ή κτηματικής εισοδήματα (τόκοι, μισθώματα κλπ.)

Β. Έκτακτοι πόροι
(1) Δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές, καθώς και οι έκτακτες εισφορές των Εταίρων, επιβαλλόμενες με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ.
(2). Επιχορηγήσεις ή συνδρομές του Κράτους, Δήμων, Κοινοτήτων ή και άλλων Αρχών ή Oργανισμών.
(3). Έσοδα απο Επιστημονικές και λοιπές εκδηλώσεις.
(4) Η εκμετάλλευση της περιουσίας της Εταιρείας δεν μπορεί να αφορά ανάμιξη αυτής σε κερδοσκοπική επιχείρηση ούτε επιτρέπεται η λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια των πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας της ΕΚΕ.
(5). Η περιουσία της Εταιρείας δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διάφορους εκείνων που αναφέρονται στο καταστατικό και αποφασίζονται στις Γ.Σ.

2. Τα βιβλία Oικονομικής Διαχειρίσεως
α. Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων
β. Βιβλίο Διαχειρίσεως Ειδικών Λογαριασμών (άρθρο 7)
γ. Βιβλίο Μόνιμου Υλικού
δ. Βιβλίο Απογραφής Συγγραμμάτων και Περιοδικών της Βιβλιοθήκης
ε. Oι εισπράξεις και πληρωμές της Εταιρείας γίνονται από τον Ταμία βάσει αριθμημένων διπλότυπων, που φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Ταμία και θεωρούνται από τον Πρόεδρο.
στ. Oι εισπράξεις και οι πληρωμές της Εταιρείας καταχωρίζονται, στο ειδικό βιβλίο Εσόδων και Εξόδων της Εταιρείας, σε ειδική στήλη ανάλογα του κεφαλαίου του προυπολογισμού, που αφορούν και με αντίστοιχο αριθμό του παραστατικού εγγράφου εισπράξεως ή πληρωμής.
ζ. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται από τον Ταμία ο οικονομικός απολογισμός της Διαχειρίσεως, ο οποίος εγκρινόμενος από το Δ.Σ. , υποβάλλεται από τον ίδιο τον Ταμία για τελική έγκριση στη Γ.Σ.
Παράλληλα με τις ίδιες προϋποθέσεις υποβάλλεται για έγκριση στη Γ.Σ. και ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους . Το οικονομικό έτος αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου.
η. O έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως της Εταιρείας που αναφέρει όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους και τις δαπάνες, γίνεται κάθε χρόνο από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τακτικούς εταίρους, εκλεγόμενους από τη Γ.Σ. κατά τις αρχαιρεσίες.
θ. O ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους ως και η ‘Εκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας.
ι. O Ταμίας της Εταιρείας υπόκειται και σε διαχειριστικό έλεγχο όταν το Δ.Σ. κρίνει τούτο απαραίτητο και γίνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσία και μέλους του Δ.Σ. που ορίζεται κατά περίπτωση.
Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση προς το Δ.Σ.

 1. Η ΕΚΕ οργανώνει κάθε μορφής επιστημονικές εκδηλώσεις, με πρωτοβουλία του Δ.Σ., ή κατόπιν προτάσεως των Κλάδων ή Παραρτήματος ή απλού μέλους που επιθυμεί να προβεί σε επιστημονική ανακοίνωση.
 2. Όλες οι επιστημονικές εκδηλώσεις είναι δημόσιες. Oι διατυπούμενες σ’αυτές γνώμες είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν αναγκαστικά τις απόψεις της ΕΚΕ και των μελών της και μάλιστα εκείνες των μελών του Δ.Σ. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί το Δ.Σ., πριν αποφασίσει την οργάνωση δημόσιας επιστημονικής εκδήλωσης, να ακολουθήσει για τις υπό ανακοίνωση εργασίες τις διαδικασίες, που προβλέπονται για τη δημοσίευση ανακοινώσεων στο επιστημονικό Περιοδικότης ΕΚΕ.
 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το κυρίαρχο όργανο της ΕΚΕ, που με εισήγηση του Δ.Σ. ή των μελών της αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν την ΕΚΕ. Τα μέλη της ΕΚΕ που απαρτίζουν τη Γ.Σ. εκλέγουν το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Καθορίζουν τις κατευθύνσεις για τη λειτουργία και τις ενέργειες του Δ.Σ., ερμηνεύουν αυθεντικά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και αποφασίζουν για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από αυτό.
  Προϋπόθεση για να μετέχουν τα τακτικά μέλη της Ε.Κ.Ε σε οποιαδήποτε Γ.Σ, αποτελεί, να είναι ταμιακώς τακτοποιημένα και για το έτος σύγκλισης της Γ.Σ
 2. Oι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
  1. Oι τακτικές συγκαλούνται μια φορά το χρόνο στις αρχές του έτους με πρόσκληση του Δ.Σ. Στην πρόσκληση, που αποστέλλεται στα τακτικά μέλη τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίζεται ως ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ., αναγράφονται ο τόπος, η ήμερα και η ώρα συγκλήσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
   Επιπλέον, και εφόσον πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες,αποστέλλεται και ο κατάλογος των ανακηρυχθέντων, κατά περίπτωση, υποψηφίων.
  2. Oι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται όταν υπάρχει ανάγκη λήψεως αποφάσεων για επείγοντα θέματα, με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ., του 1/5 των τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς τα θέματα που θα απασχολήσουν την έκτακτη Γ.Σ. Η σύγκλησή της με τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. και πρέπει να γίνει μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή της αιτήσεως.
 3. Η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία:
  1. Όταν κατά την πρώτη Συνεδρίαση παρίσταται τουλάχιστο το 1/3 του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών, θεωρουμένων ως παρόντων και των αποστελλόντων εγγράφως τη γνώμη τους ή με ψηφοδέλτιο.
  2. Εάν κατά την πρώτη Συνεδρίαση δεν ήθελε επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ., έντος 15 ημερών το αργότερο από της πρώτης και θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και των αποστελλόντων εγγράφως τη γνώμη τους τακτικών μελών.
 4. Oι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με μυστική ψηφοφορία προκειμένου για αρχαιρεσίες,θέματα εμπιστοσύνης του Δ.Σ. και για ζητήματα προσωπικά, για όλα δε τα υπόλοιπα θέματα με ανάταση του χεριού.
 5. Στις Γ.Σ. παρίστανται τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας, που λαμβάνουν το λόγο, ψηφίζουν,ελέγχουν το Δ.Σ.,εκλέγουν και εκλέγονται. Δεν παρίστανται άλλοι εκτός των παραπάνω μελών, του έμμισθου προσωπικού της ΕΚΕ και του Νομικού Συμβούλου της, που με έγκριση της Γ.Σ. λαμβάνει το λόγο κυρίως σε νομικής φύσεως θέματα και αποχωρεί κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
 6. Στις τακτικές Γ.Σ. εγκρίνεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του προηγουμένου έτους, ελέγχεται και εγκρίνεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
 7. Στις Γ.Σ. προεδρεύει Πρόεδρος βοηθούμενος από Γ.Γ. που εκλέγονται από τη Γ.Σ. πρό της ενάρξεως συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 8. Το αξίωμα του Προέδρου, του Γραμματέα και των μελών της εφορευτικής επιτροπής της τακτικής Γ.Σ., κατά την οποία διενεργούνται αρχαιρεσίες, δε μπορεί να συνυπάρξει με μέλη του Δ.Σ. ή υποψηφίων για τις διενεργούμενες αρχαιρεσίες
 9. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο εν ενεργεία Πρόεδρός της
 10. Κατά τη Γ.Σ. λαμβάνονται κατ’ αρχήν αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον όμως προτεινόμενα νέα θέματα γίνονται δεκτά για συζήτηση από την πλειοψηφία των παρόντων μελών, τότε η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αναλόγως.
 1. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη, μέχρι και του έτους συγκλήσεως της Γ.Σ.
 2. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εντάξει,κατά την ανακήρυξή τους, τακτικά μέλη της Εταιρείας, και είναι μέλη της τουλάχιστον για μια τριετία.
 3. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του έτους, που προηγείται των εκλογών. Σ’αυτήν αναφέρεται με σαφήνεια το όργανο για το οποίο εκτίθεται η υποψηφιότητα.
 4. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από το Δ.Σ., που συνέρχεται για το σκοπό αυτό το πρώτο 15/νθήμερο του μηνός Ιανουαρίου, του έτους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, προβαίνοντας στη σύνταξη ενός και μοναδικού ψηφοδελτίου, στο οποίο τα ονόματα παραθέτονται κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά σε δύο Πίνακες. Πίνακας υποψηφίων Ν. Αττικής και Πίνακας υποψήφιων υπόλοιπης Ελλάδας.
 5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων υπολείπεται εκείνου των μελών των οργάνων διοίκησης της Ε.Κ.Ε, συμπληρώνονται οι θέσεις στο Δ.Σ , καθώς και στα άλλα όργανα αναλόγως, είτε απο τους υποψηφίους του Πίνακα του Ν. Αττικής είτε του Πίνακα της υπόλοιπης Ελλάδος.
 6. Πρό της ψηφοφορίας ο Ταμίας της ΕΚΕ παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή Επικυρωμένο κατάλογο των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών καθώς και τους φακέλους των μελών που απέστειλαν ψηφοδέλτια.
 7. Πρό της ψηφοφορίας οι Ταμίας και Γ.Γ. παραδίδουν στην Εφορευτική Επιτροπή αντίστοιχα, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο κατάλογο των ταμειακώς εντάξει μελών και των μελών που εψήφισαν δι’ αλληλογραφίας μαζί με τους σχετικούς φακέλους σφραγισμένους και απαραβίαστους.
 8. Με βάση τους ανωτέρω πίνακες διεξάγεται η ψηφοφορία, που είναι μυστική και διαρκεί μέχρι να ψηφίσουν όλοι οι αυτοπροσώπως παραβρισκόμενοι. Κάθε ψηφοφόρος και για κάθε όργανο ψηφίζει το ανώτερο μέχρι του αριθμού του προβλεπομένου από το καταστατικό μελών. Η ώρα πέρατος της ψηφοφορίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ
 9. Τα τακτικά μέλη της ΕΚΕ ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή με επιστολή που απευθύνεται στο Δ.Σ. της ΕΚΕ και η οποία αποσφραγίζεται μόνο από την εφορευτική επιτροπή κατά την ώρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Στην επιστολή αυτή, η οποία εξωτερικώς πρέπει να φέρει την ένδειξη «Για τις Αρχαιρεσίες» και το ονοματεπώνυμο του μέλους που ψηφίζει, πρέπει να περιέχονται:
  1. σφραγισμένος φάκελος που περιέχει το ψηφοδέλτιο και
  2. ιδιόχειρη έγγραφη δήλωση του μέλους που στέλνει το ψηφοδέλτιο.
  3. Το Δ.Σ με απόφασή του καθορίζει τη διαδικασία συλλογής των φακέλλων που αποστέλλονται με αλληλογραφία, καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αναφέρονται στις αρχαιρεσίες.
 10. Για κάθε όργανο της Ε.Κ.Ε εκλέγονται οι κατα σειρά πλειοψηφήσαντες εταίροι όπως προβλέπεται για τα διάφορα όργανα διοίκησης της Ε.Κ.Ε και τρείς(3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)
 11. Τα πλειοψηφούντα μέλη των νεοεκλεγομένων οργάνων συγκαλούν τα όργανα μέσα σε δέκα ημέρες από της εκλογής τους, για τη συγκρότησή τους σε σώματα, με μυστική ψηφοφορία.
 1. Στην ΕΚΕ υπάρχουν τρεις Επιστημονικοί Κλάδοι που ασχολούνται με ειδικότερες επιστημονικές δραστηριότητες. Oι κλάδοι αυτοί είναι:
  1. O Κλάδος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων
  2. O Κλάδος Κτηνιάτρων Υγιεινολόγων και Τεχνολόγων Τροφίμων.
  3. O Κλάδος Κτηνιάτρων Ζωικής Παραγωγής και Υγείας Ζώων.
 2. Στους Κλάδους μπορούν να μετέχουν όλα τα μέλη της ΕΚΕ, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους.
 3. Κάθε κλάδος τηρεί μητρώο των μελών του.
 4. Μέλη της ΕΚΕ μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερους από ένα Κλάδους.
 5. Μέσα στα πλαίσια των κλάδων υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν ομάδες κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ο αριθμός των μελών που μετέχουν των ομάδων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15).
 6. Κάθε Κλάδος διευθύνεται από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), που εκλέγεται από τα μέλη του Κλάδου, δύο (2) εκ του Ν. Αττικής και ένας (1) από την υπόλοιπη Ελλάδα. Oι εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα με τις εκλογές του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και αναλογικά με όσα ισχύουν για τα όργανα αυτά.
 7. Μέσα σε 10 ημέρες από τις εκλογές οι τριμελείς Δ.Ε. εκλέγουν Πρόεδρο.
 8. Για την απαρτία των Κλάδων στις συνεδριάσεις τους ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται για την ΕΚΕ.
 1. Το Δ.Σ.μπορεί με απόφασή του να καταρτίσει πρόγραμμα απονομής ηθικών ή υλικών αμοιβών για τις καλύτερες επιστημονικές εργασίες και διατριβές που θα υποβληθούν σε αυτή, σε τακτή προθεσμία. Επίσης μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων να απονείμει διακρίσεις σε Πρόσωπα που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην Κτηνιατρική Επιστήμη ή την Ε.Κ.Ε.
 2. Oι αμοιβές είναι:
  Έπαινος,μετάλλιο χάλκινο ή αργυρό ή χρυσό,πλακέτα με ή χωρίς χρηματικό ποσό.
 3. Η Εταιρεία δέχεται δωρεές κτηνιάτρων, ως και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οργανισμού με τις οποίες αποσκοπείται η απονομή βραβείου που θα φέρει το όνομα του δωρητού ή με επιθυμία αυτού άλλο όνομα και για θέμα που θα ορισθεί από το δωρητή ή από το Δ.Σ. της ΕΚΕ σύμφωνα με επιθυμία του δωρητή.
 4. Oι εργασίες που υποβάλλονται για βράβευση τίθενται σε κρίση από Επιτροπή, που ορίζεται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της χρηματικής αμοιβής. Σε περίπτωση ισοψηφίας η αμοιβή κατανέμεται μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.
 5. Oι όροι της υποβολής των εργασιών καθορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΚΕ.
 6. Η απονομή των βραβείων γίνεται από τον Πρόεδρο της ΕΚΕ σε πανηγυρική Συνεδρίαση.
 1. Με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Κ.Ε είναι δυνατόν να συσταθούν Παραρτήματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η Γεωγραφική Περιφέρεια του Παραρτήματος, καθώς και ο ελάχιστος αριθμός των τακτικών μελών του οικείου παραρτήματος.
 2. Κάθε παράρτημα έχει δική του σφραγίδα, η οποία φέρει σε κύκλο τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «, στο κέντρο τη λέξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με το όνομα της πόλης που είναι η έδρα τουΠαραρτήματος.
 3. Σκοπός των Παραρτημάτων είναι η στενότερη επαφή μεταξύ των Εταίρων και η επιδίωξη από κοινού των σκοπών της ΕΚΕ στο τοπικό επίπεδο.
 4. Μέλη των Παραρτημάτων γίνονται τα μέλη της ΕΚΕ που διαμένουν στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
 5. Για την αντιμετώπιση των εξόδων τους τα Παραρτήματα εισπράττουν ειδική συνδρομή από τα μέλη τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε). του Παραρτήματος. Η συνδρομή αυτή δε μπορεί να συμψηφιστεί με εκείνην του μέλους της ΕΚΕ.
 6. Κάθε Παράρτημα διοικείται από πενταμελή Δ.Ε. (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος -Γεν. Γραμματέας-Ταμίας-Σύμβουλος) εκλεγόμενο μεταξύ των μελών της έδρας του Παραρτήματος. Oι εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα με τις εκλογές του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και αναλογικά με όσα ισχύουν για τα όργανα αυτά.
 7. Για την όλη λειτουργία του Παραρτήματος έχουν, κατ’αντιστοιχία της λειτουργίας της ΕΚΕ, εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 8. Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, κάθε Παράρτημα, υποβάλλει στο Δ.Σ. της ΕΚΕ λεπτομερή έκθεση για τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους, τις επιστημονικές ανακοινώσεις που έγιναν, τη ταμειακή του κατάσταση, καθώς και πίνακα των μελών του και του Δ.Σ.
 1. Η Επιτροπή Συντάξεως του Περιοδικού ορίζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.
  Τα Μέλη της Ε.Σ.Π πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή να έχουν συγγραφικό έργο.
 2. Η ΕΣΠ :
  1. είναι υπεύθυνη για την επιμέλεια της σύνταξης του Περιοδικού και τη διαδικασία κρίσεως των εργασιών.
  2. Καταρτίζει κατάλογο κριτών.
  3. Διατυπώνει και τηρεί τους όρους δημοσιεύσεως στο Περιοδικό.
  4. Προτείνει στο Δ.Σ. το διορισμό ικανού επιμελητή σύνταξης, που είναι υπεύθυνος για τις εκτελεστικές διαδικασίες εκδόσεως του Περιοδικού, με βάση εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που συντάσσει η ίδια.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ μπορεί να ορίζεται Επιστημονική Επιτροπή από Έλληνες ή και Ξένους Κτηνιάτρους , οι οποίοι είναι Επιστήμονες Κύρους, με πλούσιο Επιστημονικό και συγγραφικό έργο και κατά προτίμηση από Κτηνιάτρους οι οποίοι έχουν πιστοποιημένη ειδικότητα.
 1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΚΕ, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., όχι όμως προ της παρελεύσεως τριετίας από την έγκρισή του.
  Σ´αυτή τη Γεν. Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκονται το ½ τουλάχιστον των τακτικών μελών, οι δε απόφασεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Ως παρόντες λογίζονται και τα τακτικά μέλη της ΕΚΕ που διαμένουν στην Αττική ή εκτός Αττικής και τα οποία εκφράζουν τη γνώμη τους προς το Δ.Σ. της ΕΚΕ με επιστολή τους, ύστερα από πρόσκληση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.
 2. Η διάλυση της ΕΚΕ αποφασίζεται από τη Γεν.Συνέλευση των μελών, που συγκαλείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. Στη συνέλευση πρέπει να παρίσταται το 1/2 των τακτικών μελών της ΕΚΕ. Η απόφαση πρέπει να ληφτεί με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
 3. Μετά τη διάλυση της ΕΚΕ, η βιβλιοθήκη αυτής περιέρχεται σε ένα από τα κρατικά Ιδρύματα Κτηνιατρικής Έρευνας κατά την κρίση της Γεν. Συνελεύσεως που αποφασίζει τη διάλυση της ΕΚΕ, η δε λοιπή κινητή και ακίνητη περιουσία της ΕΚΕ περιέρχεται σε Κτηνιατρικό Φορέα που καθορίζεται, ύστερα από ρητή απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως που αποφασίζει τη διάλυση της ΕΚΕ.

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις περί Eπιστημονικών Σωματείων κείμενες διατάξεις, των σχετικων Νόμων και του Αστικού Κώδικα.

 1. Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι της εγκρίσεως του νέου καταστατικού.
 2. Μόλις εγκριθεί το νέο καταστατικό, το Δ.Σ. πρέπει το αργότερο σε έξι μήνες να κάνει εκλογές σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού.
  Αναλόγως παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος καταστατικού όλα τα έκτακτα μέλη της Ε.Κ.Ε και για όσα εξ´ αυτών έχουν Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτυχίο κτηνιατρικής αρμοδίως αναγνωρισμένο γίνονται αυτοδικαίως τακτικά μέλη.

Το παρόν καταστατικό που περιέχει 22 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα κατά άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση της που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πρόεδρος: Θ. Ανανιάδης
Αντιπρόεδρος: Β. Αλμπάλας
Γεν. Γραμματέας: Ι. Λιαπής
Ειδ.Γραμματέας: Αικ. Λουκάκη
Ταμίας: O. Σαμπατάκου
Μέλη: Β. Κοντός, Αθ. Τυρπένου