#

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ

Ακολουθεί ένα ερωτηματολόγιο πέντε λεπτών https://www.surveymonkey.co.uk/r/Mammarycytology που αφορά έρευνα σχετικά με την κυτταρολογική διαφορική διάγνωση των νεοπλασμάτων του μαστού στο σκύλο και τη διαγνωστική προσέγγισή τους στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό να διερευνηθεί σε βάθος ο ρόλος   της κυτταρολογικής εξέτασης στην διάγνωση των μαζών του σκύλου και κατά πόσο η κλινική προσέγγιση των μαζών του μαστού διαφέρει ανά τις χώρες της Ευρώπης.

X