ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ AGRO 7

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ AGRO 7

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης και της δημόσιας κρίσης σχετικού σχεδίου, ενέκρινε και θέτει σε ισχύ την 1η έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7: «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές».

Η Κατευθυντήρια Οδηγία περιγράφει το σχήμα πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7, με στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των απαιτήσεων του προτύπου από τις επιχειρήσεις, τους Φορείς Πιστοποίησης, τους Φορείς Διαπίστευσης, τις αρμόδιες αρχές και κάθε εμπλεκόμενο. Στα Παραρτήματα της οδηγίας παρατίθενται υποδείγματα του Πιστοποιητικού των επιχειρήσεων και των προϊόντων, υποδείγματα απαιτούμενων αρχείων, καθώς και ενδεικτικός κατάλογος Κύριων μη συμμορφώσεων και ενεργειών που πρέπει να υλοποιούνται σε κάθε περίπτωση.

Η Κατευθυντήρια Οδηγία διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.agrocert.gr.

Share this post