Προκήρυξη Εκλογών της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε.) – Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 19ης Μαρτίου 2024, το Δ.Σ. αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 2 Ιουνίου 2024. Οι εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό. Σύμφωνα με αυτό (άρθρο 13 παρ.11), θα εκλεγούν για το εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), έξι (6) μέλη απευθείας και (3) μέλη θα προέλθουν από τις Δ.Ε. των Κλάδων, όπως αναλύεται παρακάτω. Θα εκλεγούν και τρία μέλη (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για το Δ.Σ., θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Διοικουσών Επιτροπών (Δ.Ε) για τους τρείς κλάδους της Ε.Κ.Ε. Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 14 παρ. 7), η Δ.Ε. είναι πενταμελής (5) για τον κλάδο Ζώων Συντροφιάς, τριμελής (3) για τον Κλάδο Παραγωγικών Ζώων και τριμελής (3) για τον Κλάδο Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων, βάσει του αριθμού ενεργών μελών ανά κλάδο. Επισημαίνεται ότι οι Πρόεδροι, ή οι επιλεγμένοι εκπρόσωποι, μέλη των Δ.Ε. των Κλάδων μετέχουν αυτοδίκαια στο Δ.Σ. με την ιδιότητα του μέλους (άρθρο 13 παρ.13), εκτός εάν ο πρόεδρος του εκάστοτε επιστημονικού Κλάδου έχει εκλεγεί αυτοτελώς και στο Δ.Σ., οπότε ο Κλάδος εκπροσωπείται στο Δ.Σ. από έτερο εκλεγμένο από τη ΔΕ πρόσωπο (άρθρο 15 παρ. 6).

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη της Ε.Κ.Ε. που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και για το τρέχον έτος 2024.

Δικαίωμα για κατάθεση υποψηφιότητας έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη της Ε.Κ.Ε. που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το τρέχον έτος 2024 και είναι μέλη της Ε.Κ.Ε. τουλάχιστον για μια τριετία (άρθρο13 παρ.2).

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή email στο office@hvms.gr) μέχρι και τις 22 Απριλίου 2024. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία της Ε.Κ.Ε. για επιβεβαίωση παραλαβής της υποψηφιότητάς σας.

Στην αίτηση που θα υποβάλετε, πρέπει να δηλώνετε με σαφήνεια για ποιο/ά από τα Όργανα Διοίκησης επιθυμείτε να είστε υποψήφιοι, δηλαδή: α) για το Δ.Σ. β) για τη Δ.Ε. Κλάδου γ) για το Δ.Σ. και τη Δ.Ε. Κλάδου και δ) για την Ε.Ε.

Σας επισημαίνουμε ότι, ασυμβίβαστο υπάρχει μόνο για την ταυτόχρονη υποψηφιότητα μεταξύ του Δ.Σ και της Ε.Ε.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας     

                                                       

 

 

Μαρία Λινού                                                                                                  Κωνσταντίνος Χανδράς       

Share this post