Προκήρυξη θέσεων Τακτικών και Αντεπιστελλόντων μελών της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας

Η Ελληνική Κτηνιατρική Ακαδημία προκηρύσσει την κάλυψη των κάτωθι θέσεων Τακτικών και Αντεπιστελλόντων μελών ανά Τάξη.

  1. Τάξη Βασικών Κτηνιατρικών Επιστημών: Mία θέση Τακτικού και τεσσάρων θέσεων Αντεπιστέλλοντων μελών
  2. Τάξη Υγείας και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς και Αθλητισμού: Τρεις θέσεις Τακτικών και πέντε Αντεπιστελλόντων μελών
  3. Τάξη Υγείας και Εκτροφής Παραγωγικών Ζώων: Μία θέση Τακτικού και πέντε θέσεων Αντεπιστελλόντων μελών
  4. Τάξη Δημόσιας Κτηνιατρικής Υγείας και Προστασίας Περιβάλλοντος: Δύο θέσεις Τακτικών και τεσσάρων θέσεων Αντεπιστελλόντων μελών.

Βάσει του Καταστατικού της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας ως Τακτικά μέλη εκλέγονται κτηνίατροι,΄Ελληνες πολίτες, που πληρούν σωρευτικά και ενδεικτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό αντικείμενο που συνάδει με τους σκοπούς της Ακαδημίας.

β. Έχουν αναγνωρισμένη, σημαντική προσφορά, ερευνητική, διοικητική ή επαγγελματική, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε τομείς του αντικειμένου της Ακαδημίας.

γ. Έχουν συγγραφικό έργο.

δ.Έχουν συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής και στο συντονισμό δραστηριοτήτων σε ευρύτερα πεδία έρευνας.

ε. Έχουν επιδείξει εθνική και διεθνή δραστηριότητα, πέραν από την έρευνα και τη διδασκαλία, στον ευρύτερο χώρο της επιστήμης και εκτός των χώρων εργασίας τους.

στ.  ΄Εχουν επιτύχει διεθνή αναγνώριση ως προσωπικότητες κύρους.

Ως Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται κατά τεκμήριο νεοεισερχόμενα στην Ακαδημία μέλη που πληρούν σωρευτικά και ενδεικτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις που ισχύουν και για τα Τακτικά μέλη και τα οποία κατά διαδικασίες εκλογής εκτιμάται ότι υπολείπονται των απαιτήσεων για την εκλογή τους σε Τακτικά μέλη ή όταν η πρόσκληση υποψηφιοτήτων αφορά στην πλήρωση κενής θέσης Αντεπιστέλλοντος μέλους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων σπουδών καθώς και φάκελο υποστηρικτικών στοιχείων της επιστημονικής, επαγγελματικής, διοικητικής και ευρύτερα κοινωνικής δραστηριότητας.

Η αίτηση καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση nsolom@uth.gr

Τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως και την 5η Απριλίου 2024

Αθήνα, 2/3/2024

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ραμαντάνης Σπυρίδων                                                        Σολωμάκος Νικόλαος

Share this post