Search
Close this search box.

STATUTE

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( σε συντομογραφία: Ε.Κ.Ε.), με έδρα την  Αθήνα.

H επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι Hellenic Veterinary Medical Society (σε συντομογραφία: H.V.M.S.).

Η Ε.Κ.Ε. έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τον τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το έτος της ίδρυσής της (1924), ενώ στο κέντρο της το κηρύκειο του Ασκληπιού.

Η Ε.Κ.Ε. είναι επιστημονικό σωματείο που έχει σκοπό:

Την προαγωγή, την προβολή και την κατοχύρωση της κτηνιατρικής επιστήμης και με ειδικότερους στόχους:  τη προστασία της υγείας των ζώων, τη βελτίωση και την αύξηση της ζωικής παραγωγής, τη προαγωγή της υγιεινής, της ασφάλειας και της τεχνολογίας των τροφίμων, την εφαρμογή των αρχών της «ενιαίας υγείας», την προάσπιση της δημόσιας υγείας από ζωοανθρωπονόσους, τροφιμογενή ή/και υδατογενή νοσήματα, τη προαγωγή της κτηνιατρικής έρευνας, τη μελέτη της πειραματικής ιατρικής, της βιοϊατρικής και της βιοτεχνολογίας, τη προαγωγή της επιστημονικής  δεοντολογίας.

Περαιτέρω στόχους αποτελούν: η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ζώων, η μελέτη και ενίσχυση του δεσμού ανθρώπων και ζώων με σκοπό την ευζωία τόσο του ανθρώπου όσο και των ζώων καθώς και η συμμετοχή σε διαδικασίες πιστοποίησης κτηνιατρικών προσόντων ή ειδικοτήτων, σύμφωνα με ενδεχόμενες μελλοντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ευρωπαϊκών οργανώσεων.

Η Ε.Κ.Ε. για την εκπλήρωση του σκοπού της:

 • Μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση των κτηνιάτρων που ασκούν το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, ώστε να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.
 • Οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις: συνέδρια, συμπόσια, προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης, δημόσιες συζητήσεις, ημερίδες και εκδίδει ανακοινώσεις για την ενημέρωση αρμόδιων φορέων, κτηνιάτρων και κοινού.
 • Προβαίνει σε ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις ερευνητικού ή κλινικού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
 • Συνεργάζεται με: (i) ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, (ii) τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, (iii) Ελληνικές ή αλλοδαπές επιστημονικές εταιρείες ή/και ακαδημίες, (iv) επαγγελματικούς φορείς και οργανώσεις της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής και (v) διεθνείς κτηνιατρικές επιτροπές ή οργανώσεις.
 • Παρέχει επιστημονική αρωγή σε φορείς και θεσμικά όργανα της πολιτείας καθώς και σε συγκροτημένες ομάδες ή φορείς πολιτών και
 • Εκφράζει επιστημονική γνώμη για θέματα που αφορούν στη σύγχρονη Κτηνιατρική επιστήμη και στην άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος.
 1. H E.K.E. έχει τις εξής κατηγορίες μελών: (α) τακτικά, (β) έκτακτα και (γ) επίτιμα.
 2. Τακτικά μέλη.

Ως τακτικά μέλη της E.K.E., γίνονται δεκτοί όσοι και όσες  πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) είναι Έλληνες το γένος ή έχουν ιθαγένεια ή υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή εκτός αυτής αλλά εργάζονται και διαβιούν στην Ελλάδα,

(β) έχουν πτυχίο κτηνιατρικής, πανεπιστημιακού ιδρύματος της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, που έχει αναγνωριστεί νόμιμα στη χώρα μας και

(γ) δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που απαγορεύουν το διορισμό σε δημόσια θέση ή προκαλούν έκπτωση από αυτήν.

 1. Έκτακτα μέλη.

Tα έκτακτα μέλη της E.K.E. πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) είναι Έλληνες το γένος ή έχουν ιθαγένεια ή υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) έχουν πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ιδρύματος της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, που αναγνωρίζεται νόμιμα στη χώρα μας, με αντικείμενο σπουδών συγγενές με εκείνο της κτηνιατρικής επιστήμης,

ή διαζευκτικά:

(α’)  έχουν ιθαγένεια ή υπηκοότητα κράτους εκτός της Ε.Ε.,

(β’) έχουν πτυχίο κτηνιατρικής, πανεπιστημιακού επιπέδου, σχολής της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται νόμιμα στη χώρα μας και

(γ) δεν έχουν καταδικαστεί όπως αυτό προβλέπεται για τα τακτικά μέλη.

 1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τακτικών και έκτακτων μελών είναι :

(α) αίτηση του ενδιαφερόμενου, ο τύπος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας και καλύπτει τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις,

(β) υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την τήρηση του όρου (γ) των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τα υποψήφια μέλη στο Δ.Σ. της Εταιρείας και εγκρίνονται απ’ αυτό.

 1. Επίτιμα μέλη.

Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. προτείνει στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) την ανακήρυξη επίτιμων μελών. Στην πρόταση πρέπει να γίνεται σαφής η συμβολή των προτεινόμενων στον επιστημονικό ή/και επαγγελματικό στίβο και η συμβολή τους στην προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης και των σκοπών της Εταιρείας. Η  Γ.Σ. αποφασίζει οριστικά, με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων.

Η επίσημη ανακήρυξη των επίτιμων μελών γίνεται σε επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας και συνοδεύεται από την επίδοση, από τον πρόεδρο της Ε.Κ.Ε., σχετικού τιμητικού διπλώματος.

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση για συμμετοχή στην Ε.Κ.Ε., στις επιστημονικές ή άλλες εκδηλώσεις της. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στη Γ.Σ., χωρίς δικαίωμα  ψήφου. Δεν συμμετέχουν στη διαδικασία αρχαιρεσιών.

 1. Τα τακτικά και έκτακτα μέλη της Ε.Κ.Ε., έχουν την υποχρέωση να τηρούν το καταστατικό και να συμμορφώνονται στις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε.
 2. Κάθε νεο-εγγραφόμενο τακτικό ή έκτακτο μέλος, οφείλει να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής, τμήμα της ετήσιας συνδρομής ανάλογο με το εξάμηνο του έτους στη διάρκεια του οποίου εγγράφηκε στην Εταιρεία, καθώς και την συνδρομή στον επιστημονικό κλάδο που επιθυμεί να συμμετέχει.
  Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή στην Εταιρεία και στον επιστημονικό κλάδο που ανήκουν, σύμφωνα με τα άρθρα 10, παρ.9 και 14, παρ.5.
 3. Κάθε μέλος της Εταιρείας, που καθυστερεί να καταβάλει την ετήσια συνδρομή, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, ειδοποιείται, με αποδεικτική διαδικασία, να τακτοποιήσει τις οφειλές του εντός τριών μηνών. Όποιο μέλος δεν ανταποκρίνεται στην ειδοποίηση, παύει να θεωρείται ενεργό και χάνει  τα δικαιώματα και τα προνόμια που απολαμβάνουν τα μέλη της Ε.Κ.Ε. Ενεργοποίηση του, προϋποθέτει την τακτοποίηση όλων των οφειλών του, εκτός εάν υπάρξει έκτακτη ειδική ρύθμιση για τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεων των μελών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ.
 1. Τα ενεργά μέλη:

(α) λαμβάνουν δωρεάν ή/και έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές μορφές έντυπων ή άλλων εκδόσεων της Εταιρείας,  

(β) έχουν δωρεάν ή με μειωμένη συνδρομή δικαίωμα συμμετοχής στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας και

(γ) απολαμβάνουν προνόμια που το Δ.Σ. αναλόγως κάθε φορά αποφασίζει.

 1. Τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Κ.Ε., συμπεριλαμβανομένου του έτους σύγκλησης, μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στη διαδικασία των αρχαιρεσιών. Κανένα μέλος της Εταιρείας δεν δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή, άμεση ή έμμεση, για οποιασδήποτε μορφής έργο ή υπηρεσία προσφέρει προς αυτήν. Μολαταύτα, μέλη που πραγματοποιούν έξοδα για λογαριασμό της Ε.Κ.Ε. με βάση απόφαση ή εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της, δικαιούνται κάλυψη όλων των πραγματοποιούμενων εξόδων, βάσει των ανάλογων παραστατικών.

Μέλη της εταιρείας αποχωρούν ύστερα από αίτηση τους, η οποία επικυρώνεται από το Δ.Σ.

Μέλη διαγράφονται από την Εταιρεία:

(α) με απόφαση του Δ.Σ., όταν καταδικαστούν τελεσίδικα σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται για την εγγραφή τους στην Εταιρεία, ή

(β) με απόφαση της Γ.Σ., με βάση σχετική γραπτή εισήγηση του Δ.Σ., εφόσον παραβούν τους νόμους και τις διατάξεις σχετικά με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα ή στη χώρα της αλλοδαπής όπου το ασκούν.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται επισήμως στον αναφερόμενο σε αυτήν.

Στις περιπτώσεις διαγραφής, η επανεγγραφή είναι εφικτή εφόσον αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν στη διαγραφή.

 1. Η Ε.Κ.Ε. διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από:
  (α) έξι (6) μέλη πού εκλέγονται απευθείας από το σύνολο των τακτικών μελών της Εταιρείας και
  (β) από τον πρόεδρο ή επιλεγμένο εκπρόσωπο, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) καθενός από τους τρεις επιστημονικούς κλάδους.
  Το Δ.Σ. αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα, τον ταμία και τέσσερα (4) μέλη.
 2. Η θητεία του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. είναι τριετής.
 3. Το Δ.Σ. συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον κάθε δίμηνο, σε ημερομηνία και τόπο που ορίζονται μετά από συνεννόηση των μελών του. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα, όταν απαιτείται, ή ύστερα από γραπτό αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του, στο οποίο θα προσδιορίζονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα, για τη διευκόλυνση των μελών του, να συνεδριάζει αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα επικοινωνιών.
 4. Για τη συγκρότηση απαρτίας, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε μελών του Δ.Σ.
 5. Αναίτια απουσία μέλους του Δ.Σ. από τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή από δέκα (10) συνεδριάσεις στη διάρκεια της θητείας, οδηγεί σε έκπτωση του από το Δ.Σ. και αυτόματη αναπλήρωση από τον πρώτο επιλαχόντα.
  Παραίτηση ή έκπτωση πέραν της ελάχιστης πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ., χωρίς τη δυνατότητα αναπλήρωσης τους, οδηγεί σε διενέργεια αρχαιρεσιών μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.
 6. Oι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών του. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος. Ειδικά αποφάσεις πού αφορούν σε εκποίηση περιουσίας της Εταιρείας αξίας μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων στη συνεδρίαση μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας:

 1. Τηρεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και υλοποιεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
 2. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που αφορά στους σκοπούς της Ε.Κ.Ε.
 3. Αποφασίζει για τη σύγκληση της Γ.Σ. και φροντίζει για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
 4. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Κ.Ε.
 5. Αποφασίζει για την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, επιλαμβάνεται των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων της Εταιρείας και αποφασίζει για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.
 6. Συντονίζει, συνεργάζεται με τους επιστημονικούς κλάδους της Εταιρείας και διευκολύνει τις δράσεις τους.
 7. Τα μέλη του Δ.Σ. που διαφώνησαν με απόφαση της πλειοψηφίας ή δεν ήταν παρόντα στη συνεδρίαση , δεν ευθύνονται για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί.
 1. O πρόεδρος της Ε.Κ.Ε.:
  (α) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε περίπτωση,
  (β) συγκαλεί, από κοινού με το γενικό γραμματέα, το Δ.Σ. σε συνεδρίαση,
  (γ) προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ.,
  (δ) προσυπογράφει μαζί με τον ταμία την πληρωμή των τακτικών και έκτακτων δαπανών,
  (ε) υπογράφει μαζί με τουλάχιστον άλλα δύο μέλη του Δ.Σ. και μόνον μετά από ειδικό πληρεξούσιο την αγορά ή την πώληση ακίνητης περιουσίας,
  (στ) εντέλλεται την πληρωμή των δαπανών του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ.,
  (ζ) μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, υπογράφει όλα τα έγγραφα, τίτλους και διπλώματα της Ε.Κ.Ε,
  (η) υπογράφει μαζί με τον γενικό γραμματέα το διοικητικό απολογισμό και τα πρακτικά των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και
  (θ) προσλαμβάνει ή απολύει (σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου), μετά από έγκριση του Δ.Σ. το αναγκαίο προσωπικό για τις ανάγκες της Εταιρείας.
  Στο αξίωμα του προέδρου μπορεί να εκλεγεί μόνον όποιος:
  (α) έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική ενασχόληση στο κτηνιατρικό επάγγελμα,
  (β) έχει τουλάχιστον μια πλήρη θητεία στο Δ.Σ. της Εταιρείας και
  (γ) δεν έχει εκλεγεί, στο παρελθόν, περισσότερες από δύο φορές  στο αξίωμα του προέδρου της Εταιρείας.
 2. O αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Ε.:
  αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του, απόντα ή κωλυόμενο,
 3. O γενικός γραμματέας της Ε.Κ.Ε.:
  (α) ενεργεί με εντολή του προέδρου την αλληλογραφία της Ε.Κ.Ε.,
  (β) τηρεί το αρχείο των μελών της Εταιρείας,
  (γ) αναπληρώνει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή  κωλύματός τους και
  (δ) υπογράφει έγγραφα της Ε.Κ.Ε. που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ή όπου θεωρηθεί απαραίτητο μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
 4. O ειδικός γραμματέας της Ε.Κ.Ε.:
  (α) τηρεί ή επιμελείται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ,
  (β) επιβλέπει τους διαδικτυακούς τόπους της Εταιρείας και
  (γ) αναπληρώνει το γενικό γραμματέα, σε όλα τα καθήκοντά του, πλην  αυτών της περιπτώσεως παρ. 3 (γ).
 5. O ταμίας της Ε.Κ.Ε:
  (α) συντάσσει και τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και ενεργεί κάθε είσπραξη ή πληρωμή,
  (β) φυλάσσει σε τίτλους ή σε χρήματα τη κινητή περιουσία της Ε.Κ.Ε. καταθέτοντάς τα σε  νόμιμα λειτουργούσες τράπεζες στην Ελλάδα, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ.,
  (γ) διατηρεί σε μετρητά, για τις τρέχουσες ανάγκες, ποσό που εγκρίνει το Δ.Σ.,
  (δ) ενημερώνει το Δ.Σ. για τα οικονομικά της Ε.Κ.Ε. και στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσει ισολογισμό χρήσης, ο οποίος αφού εγκριθεί από το Δ.Σ., παρουσιάζεται από τον ίδιο  στη Γ.Σ. για την τελική έγκρισή του. Στην ίδια Γ.Σ. παρουσιάζει για έγκριση τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους,
  (ε) τηρεί όλα τα νόμιμα στοιχεία, αρχεία και έγγραφα που έχουν σχέση με τη διαχείριση χρημάτων, κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Κ.Ε.,
  (στ) είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Ε.Κ.Ε. και των παγίων στοιχείων της κατ’ εντολή του Δ.Σ.,
  (ζ) σε κάθε περίπτωση αλλαγής ταμία, συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης παρουσία των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής της Ε.Κ.Ε, τα οποία το υπογράφουν και
  (η) επικουρείται στα καθήκοντά του από τους ταμίες των αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων.
 6. Τα άλλα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε.:
  (α) αναλαμβάνουν κατά περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ. ειδικά καθήκοντα, (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: λειτουργία βιβλιοθήκης, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία, εξωτερικές σχέσεις, εκπροσωπήσεις σε εκδηλώσεις, συνέδρια, οργανώσεις, επιτροπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό).
  (β) ειδικά όσον αφορά στις δημόσιες σχέσεις, ορίζεται υπεύθυνος ο οποίος εισηγείται στο Δ.Σ. τα αναγκαία μέτρα και προβαίνει, μετά από  συνεννόηση και έγκριση από  τον  Πρόεδρο της Ε.Κ.Ε., σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την προβολή του έργου της Ε.Κ.Ε. καθώς και την ενημέρωση του κοινού.
 7. Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. μπορεί να αναθέτει με απόφασή του ειδικά καθήκοντα και σε άλλα τακτικά μέλη της Εταιρείας (δηλαδή εκτός των μελών του Δ.Σ.), εφόσον θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα ευοδωθούν προσφορότερα οι σκοποί της Εταιρείας.
 1. Οι πόροι της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
  Τακτικοί πόροι είναι:
  (α) το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών της Εταιρείας,
  (β) τα έσοδα από συνδρομές, δημοσιεύσεις, διαφημίσεις στις εκδόσεις και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και
  (γ) οι πρόσοδοι από την περιουσία της Εταιρείας (π.χ., κεφαλαιακά κέρδη, μισθώματα κ.λπ.).
  Έκτακτοι πόροι είναι:
  (α) δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές, καθώς και ενδεχόμενες έκτακτες εισφορές των μελών οι οποίες επιβάλλονται αποκλειστικά με απόφαση της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ.,
  (β) επιχορηγήσεις ή/και συνδρομές του κράτους ή άλλων φορέων και
  (γ) έσοδα από επιστημονικές και λοιπές εκδηλώσεις της Εταιρείας,
 2. Η περιουσία της Εταιρείας δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στο καταστατικό.
 3. Τα στοιχεία οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας είναι:
  (α) το βιβλίο εσόδων και εξόδων,
  (β) το βιβλίο απογραφής δωρεών, κληροδοσιών,
  (γ) το μητρώο παγίων,
  (δ) αριθμημένα τριπλότυπα με τη σφραγίδα της Εταιρείας όπου αναγράφονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές καθώς και
  (ε) κάθε άλλο στοιχείο που θα απαιτηθεί από τις φορολογικές αρχές.
 4. Oι εισπράξεις και οι πληρωμές της Εταιρείας καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο εσόδων και εξόδων της Εταιρείας σε ειδική στήλη ανάλογα με το κεφάλαιο του προϋπολογισμού, στο οποίο αφορούν, και με τον αριθμό του σχετικού παραστατικού εγγράφου είσπραξης ή πληρωμής.
 5. O έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας αφορά σε όλα τα πραγματοποιθέντα έσοδα, τις πηγές τους, όλες τις δαπάνες και γίνεται κάθε χρόνο, από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), αποτελούμενη από τακτικά μέλη της Ε.Κ.Ε, που εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες.
 6. Η έκθεση της Ε.Ε. συνοδεύει υποχρεωτικά τον ισολογισμό ενώπιον της Γ.Σ. της Εταιρείας.
 7. Σε περίπτωση απόρριψης του ισολογισμού της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση, η Γ.Σ., με την ίδια απόφαση, ορίζει τριμελή επιτροπή από τακτικά μέλη που συμμετέχουν σε αυτήν και που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε., ή του προεδρείου της. Η επιτροπή αυτή εξετάζει την υπό κρίση οικονομική διαχείριση της Εταιρείας σε συνεργασία με τον πρόεδρο, τον ταμία και την Ε.Ε και συντάσσει σχετική ενημερωτική έκθεση, η οποία συζητείται σε νέα Γ.Σ η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό εντός 60 ημερών. Στη νέα αυτή Γ.Σ., η επιτροπή προτείνει την έγκριση ή απόρριψη του ισολογισμού, καθώς και μέτρα ή δράσεις. Στη συνέχεια, η επιτροπή επιβλέπει την εφαρμογή όσων η Γ.Σ. αποφασίσει.
 8. Η οικονομική διαχείριση της Εταιρείας υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο όταν το Δ.Σ. κρίνει απαραίτητο. Ο έλεγχος γίνεται από την Ε.Ε., η οποία συντάσσει  έκθεση προς το Δ.Σ.
 9. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών στην Εταιρεία και στους επιστημονικούς κλάδους αποφασίζονται από το Δ.Σ. με βάση σχετικές εισηγήσεις του ταμία του Δ.Σ. και των Δ.Ε. των επιστημονικών κλάδων.
 10. Το Δ.Σ. δύναται να εγκρίνει οικονομική ενίσχυση των κλάδων, από τα γενικά έσοδα της Ε.Κ.Ε., κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους.
 1. Η Ε.Κ.Ε. αποδέχεται και απογράφει κληροδοσίες και δωρεές μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.. Επί αρνητικής απόφασης, το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ., που αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ., ανάλογα με την αξία της προσφοράς, οι προσφέροντες μπορεί να χαρακτηριστούν ως δωρητές ή ευεργέτες.
 3. Τα ονόματα των δωρητών και ευεργετών αναγράφονται σε ειδική τιμητική πλάκα αναρτημένη στα γραφεία της Εταιρείας.
 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το κυρίαρχο όργανο της Ε.Κ.Ε..
  Η Γ.Σ. καθορίζει τις κατευθύνσεις για τη λειτουργία και τις ενέργειες του Δ.Σ., ερμηνεύει αυθεντικά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία και δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.
  Στις Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν όλα τα τακτικά και έκτακτα μέλη της Εταιρείας, τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, συμπεριλαμβανομένου του έτους σύγκλησης της Γ.Σ., ενώ για τα επίτιμα μέλη ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 5.
 2. Oι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
  (α) Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μία φορά το χρόνο, στην αρχή του έτους, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. Στην πρόσκληση που αποστέλλεται ταχυδρομικά, ή  ηλεκτρονικά, στα τακτικά και έκτακτα μέλη τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται ως ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ., αναγράφονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  (β) Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ., ή με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακώς εντάξει (συμπεριλαμβανομένου του έτους αίτησης για σύγκληση), μελών της Εταιρείας, όταν υπάρχει ανάγκη λήψης αποφάσεων για επείγοντα θέματα. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται επίσης αν αιτηθεί από Διοικούσα Επιτροπή επιστημονικού κλάδου. Στην απόφαση ή στην αίτηση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ., πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς τα θέματα που θα την απασχολήσουν. Η σύγκληση  Γ.Σ. στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. και πρέπει να γίνει μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή του αιτήματος.
 3. Η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία:
  (α) όταν στην πρώτη συνεδρίαση παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών, θεωρουμένων ως παρόντων και μελών πού στέλνουν εγγράφως ή ηλεκτρονικώς τη γνώμη τους, ή σε περίπτωση αρχαιρεσιών, το ψηφοδέλτιο ή την ψήφο τους, ή
  (β) σε επόμενη συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται εντός 15 ημερών,  ανεξάρτητα από τον αριθμό των κατά την ανωτέρω διάταξη παρόντων μελών.
 4. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, με μυστική ψηφοφορία προκειμένου για αρχαιρεσίες, θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και για προσωπικά ζητήματα, με ανάταση δε του χεριού για όλα τα υπόλοιπα θέματα.
 5. Στις Γ.Σ. παρίστανται όποιοι προβλέπονται στην παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν το λόγο, ψηφίζουν και ελέγχουν το Δ.Σ. Δεν παρίστανται άλλα άτομα εκτός του έμμισθου προσωπικού της Ε.Κ.Ε. και του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, που με έγκριση της Γ.Σ. λαμβάνει το λόγο, για νομικής φύσεως θέματα.
 6. Στις τακτικές Γ.Σ. εγκρίνεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του προηγουμένου έτους, ελέγχεται και εγκρίνεται η έκθεση της Ε.Ε. σχετικά με την οικονομική διαχείριση και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
 7. Στις τακτικές Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος της συνέλευσης, βοηθούμενος από το γραμματέα, που εκλέγονται από τη Γ.Σ. μεταξύ των φυσικώς παρόντων μελών της Εταιρείας πριν από την έναρξη της συζήτησης επί της ημερήσιας διάταξης.
 8. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας της τακτικής Γ.Σ., καθώς και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής σε περίπτωση αρχαιρεσιών, δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ή υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα.
 9. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος της Εταιρείας.
 10. Στις Γ.Σ. λαμβάνονται κατ’ αρχήν αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Νέα θέματα γίνονται δεκτά για συζήτηση, αν συμφωνεί η πλειοψηφία των παρόντων μελών, για αποφάσεις επί αυτών των θεμάτων απαιτείται ομοφωνία.
 1. Το «δικαίωμα του εκλέγειν» έχουν τα ταμειακώς εντάξει (συμπεριλαμβανομένου του έτους των εκλογών), τακτικά μέλη της Εταιρείας.
 2. Το «δικαίωμα του εκλέγεσθαι» για όλα τα όργανα της Εταιρείας, έχουν τα ταμειακώς εντάξει, (συμπεριλαμβανομένου του έτους των εκλογών), τακτικά μέλη της Εταιρείας, είναι δε μέλη της, τουλάχιστον μια τριετία.
 3. Οι εκλογές διενεργούνται ανά τριετία, το πρώτο εξάμηνο του προβλεπόμενου έτους.
 4. Τακτικά μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι και τριάντα (30) ημέρες από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών από το Δ.Σ. Σε αυτήν αναφέρεται με σαφήνεια το όργανο για το οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα.
 5. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από το Δ.Σ., που συνέρχεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και προβαίνει στη σύνταξη ενός και μοναδικού ψηφοδελτίου για κάθε όργανο. Στο ψηφοδέλτιο αυτό, τα ονόματα των υποψηφίων παρατίθενται με απόλυτη αλφαβητική σειρά.
 6. Μέλη πού εκλέχτηκαν περισσότερες από τρείς φορές, σε οποιοδήποτε όργανο της Εταιρείας, δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το ίδιο όργανο.
 7. Πριν από την ψηφοφορία, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας παραδίδουν στην εφορευτική επιτροπή επικυρωμένο κατάλογο των ταμειακώς εντάξει (συμπεριλαμβανομένου του έτους των εκλογών) τακτικών μελών της Εταιρείας. Τον κατάλογο υπογράφουν ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας της Ε.Κ.Ε.
 8. Η ψηφοφορία διεξάγεται με βάση τον παραπάνω κατάλογο και είναι μυστική. Κάθε μέλος της Ε.Κ.Ε. ψηφίζει για κάθε όργανο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, το ανώτερο μέχρι του προβλεπόμενου αριθμού εκλεγόμενων, από το καταστατικό μελών αυτού του οργάνου. Οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.. Τα τακτικά μέλη της Ε.Κ.Ε. ψηφίζουν αυτοπροσώπως, ή χρησιμοποιώντας πρόσφορα σύννομα μέσα, πού εξασφαλίζουν τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Εάν χρησιμοποιηθούν έντυπα, αυτά αποσφραγίζονται μόνον από την εφορευτική επιτροπή μετά τη λήξη της φυσικής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Εάν χρησιμοποιηθεί σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή συλλέγει τις ηλεκτρονικές ψήφους μετά τη λήξη της φυσικής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
 9. Σε περίπτωση επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το Δ.Σ. καθορίζει με ακρίβεια τον τύπο και τη διαδικασία αποστολής και συλλογής των ψηφοδελτίων (π.χ., τύπος και περιεχόμενο επιστολής, φάκελος με ψηφοδέλτια , δήλωση εξουσιοδότησης προς τον πρόεδρο ή μέλος της εφορευτικής επιτροπής, ηλεκτρονική πλατφόρμα), καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Κάθε θέμα που δεν καλύπτεται στο παρόν καταστατικό ή δεν έχει καθοριστεί από το Δ.Σ., αποφασίζεται από την εφορευτική επιτροπή των εκλογών, η οποία είναι υποχρεωμένη να συμβουλευτεί το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας.
 10. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας, της συλλογής των επιστολικών ή /και ηλεκτρονικών ψήφων, καθώς και της διαλογής των ψήφων, δύναται να παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος, εφόσον έτσι αποφασιστεί από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. της Εταιρείας.
 11. Σε κάθε όργανο της Ε.Κ.Ε. εκλέγονται οι κατά σειρά πλειονοψηφήσαντες υποψήφιοι, δηλαδή έξι (6) μέλη για το Δ.Σ., τρία (3) μέλη για την Ε.Ε. και πέντε (5), ή τρία (3) μέλη για τις Δ.Ε των κλάδων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση.
 12. Το μέλος που πλειοψήφησε σε κάθε νέο-εκλεγμένο όργανο (Δ.Σ., Δ.Ε.), οφείλει να το συγκαλέσει για τη συγκρότηση του σε σώμα.
  Η σύγκληση για τη συγκρότηση των Δ.Ε. των επιστημονικών κλάδων γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών,  η δε σύγκληση για συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. σε σώμα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συγκρότηση των Δ.Ε.,(εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας).
  Σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης του οργάνου, το μέλος που έχει την υποχρέωση σύγκλησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αναπληρώνεται άμεσα, από τον πρώτο επιλαχόντα. Την σύγκληση του οργάνου αναλαμβάνει ο δεύτερος σε ψήφους εκλεχθείς.
 13. Η συγκρότηση του Δ.Σ. και των Δ.Ε. σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Οι πρόεδροι, ή οι επιλεγμένοι εκπρόσωποι, μέλη των Δ.Ε. των κλάδων μετέχουν αυτοδίκαια στο Δ.Σ. της Εταιρείας με την ιδιότητα του μέλους, (εκτός της περίπτωσης που το άρθρο 15 παρ.6 περιγράφει).
 1. Στην Ε.Κ.Ε. λειτουργούν τρεις επιστημονικοί κλάδοι που ασχολούνται με ειδικότερες δραστηριότητες. Oι κλάδοι αυτοί είναι:
  (α) O Κλάδος Κτηνιατρικής ζώων συντροφιάς,
  (β) Ο Κλάδος Κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και τροφίμων.
  (γ) O Κλάδος Κτηνιατρικής παραγωγικών ζώων.
 2. Οι επιστημονικοί κλάδοι της Εταιρείας αυτοδιοικούνται.
 3. Οι επιστημονικοί κλάδοι διαθέτουν οικονομική αυτονομία.
 4. Οι σκοποί λειτουργίας κάθε κλάδου είναι αντίστοιχοι αυτών της Ε.Κ.Ε., με αναφορά στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος και επιτυγχάνονται με στοχευμένες δράσεις που η Διοικούσα Επιτροπή κάθε κλάδου αποφασίζει.
 5. Κάθε μέλος της Ε.Κ.Ε. υποχρεωτικά συμμετέχει σε ένα και εφόσον επιθυμεί σε περισσότερους επιστημονικούς κλάδους, με βάση έγγραφη δήλωσή του. Όλα τα μέλη κάθε κλάδου, πλην των επίτιμων μελών, υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ποσό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, μετά από εισήγηση των Δ.Ε. των κλάδων, αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ήμισυ (1/2) του ποσού της ετήσιας συνδρομής της Εταιρείας.
 6. Κάθε κλάδος τηρεί μητρώο των μελών του.
 7. Κάθε Κλάδος που αριθμεί περισσότερα από 250 ενεργά μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4, κατά την ημέρα προκήρυξης των εκλογών, διευθύνεται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο, το γραμματέα τον ταμία και δύο (2) μέλη. Επιστημονικοί κλάδοι με λιγότερα ενεργά μέλη διευθύνονται από τριμελή Δ.Ε.
 8. Η Δ.Ε. κάθε κλάδου λειτουργεί εφαρμόζοντας αναλογικά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4,5, 7 και 8 για τη λειτουργία του Δ.Σ της Εταιρείας. Συνεδριάζουν τακτικά, οπωσδήποτε δε ανά τρίμηνο.
 9. Οι Δ.Ε. των κλάδων εισηγούνται στο Δ.Σ. και αναλαμβάνουν την οργάνωση και την ευθύνη εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν στο πεδίο ενδιαφέροντος τους και προάγουν τους σκοπούς του επιστημονικού κλάδου. Οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις των Δ.Ε. έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε.
 10. Oι αρχαιρεσίες, για Δ.Ε. των επιστημονικών κλάδων της Εταιρείας, διενεργούνται ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για Δ.Σ. και Ε.Ε.. Σχετικά με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών ισχύουν αναλογικά όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 13. Μόνον τα μέλη κάθε επιστημονικού κλάδου έχουν «το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι» για τη διοικούσα επιτροπή του κλάδου.
 1. Ο Πρόεδρος του επιστημονικού κλάδου:
  (α) δύναται να μετέχει στο Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. με την ιδιότητα του μέλους, εάν έτσι η Δ.Ε του κλάδου επιλέξει.
  (β) εκπροσωπεί τον επιστημονικό κλάδο σε κάθε περίπτωση,
  (γ) συγκαλεί τα μέλη της Δ.Ε. σε συνεδρίαση,
  (δ) προεδρεύει των συνεδριάσεων της Δ.Ε.,
  (ε) μεταφέρει στο Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. προτάσεις της Δ.Ε. του κλάδου και
  (στ) υπογράφει έγγραφα που αφορούν στον επιστημονικό κλάδο, τίτλους και διπλώματα εκδηλώσεων που διοργανώνει ο κλάδος.
  Στο αξίωμα του προέδρου μπορεί να εκλεγεί μόνον όποιος:
  (α) έχει, στο αντικείμενο του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή τουλάχιστον δεκαετή ανάλογη επαγγελματική ενασχόληση και
  (β) έχει τουλάχιστον μια πλήρη θητεία σε Δ.Ε. κλάδου ή μέλους του Δ.Σ.
 2. Ο Γραμματέας του επιστημονικού κλάδου:
  (α) αναπληρώνει τον πρόεδρο του κλάδου,
  (β) τηρεί το αρχείο μελών του κλάδου και
  (γ) συντονίζει τη λειτουργία των Ομάδων ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν υπό την αιγίδα του κλάδου.
 3. ο Ταμίας του επιστημονικού κλάδου:
  (α) τηρεί τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στον κλάδο (εισφορές κλάδου, έσοδα –έξοδα από εκδηλώσεις, δραστηριότητες) και συνεργάζεται με τον ταμία της Εταιρείας για τη συμπλήρωση των στοιχείων οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας και
  (β) αποδίδει ανά έτος στο ταμείο της Ε.Κ.Ε. έως 50% των εσόδων, εξαιρουμένου του ποσού  των εισφορών των μελών του κλάδου, για διαχείριση από το Δ.Σ. για τους γενικότερους σκοπούς της Εταιρείας, το υπόλοιπο παραμένει διαθέσιμο για διαχείριση από τη Δ.Ε. του κλάδου, για την επίτευξη των ειδικότερων σκοπών του.
  Σε έκτακτες οικονομικές συνθήκες και ανάλογα με τις  υποχρεώσεις Δ.Σ. και Δ.Ε., το ποσοστό αυτό είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί, μόνον όμως κατόπιν συμφωνίας του Δ.Σ. της Εταιρείας και των Δ.Ε. των κλάδων.
 4. Τα μέλη (στις πενταμελείς Δ.Ε.), αναλαμβάνουν με απόφαση των Δ.Ε. ειδικά καθήκοντα.
 5. Σε περίπτωση όπου η Δ.Ε. του κλάδου αποφασίσει την εκπροσώπησή της στο Δ.Σ. της Εταιρείας από μέλος της, διαφορετικό του προέδρου της, το πρόσωπο αυτό ορίζεται ομόφωνα, ή εκλέγεται μετά από μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιούν τα μέλη της Δ.Ε. του κλάδου, κατά τη σύγκληση για συγκρότηση του οργάνου.
 6. Εάν ο Πρόεδρος επιστημονικού κλάδου έχει εκλεγεί αυτοτελώς και στο Δ.Σ. της Εταιρείας, ο κλάδος εκπροσωπείται στο Δ.Σ. από έτερο επιλεγμένο από τη Δ.Ε. του κλάδου πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή ο πρόεδρος του επιστημονικού κλάδου κωλύεται να είναι υποψήφιος μόνο για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας. Άλλως, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 13, παρ. 13. και άρθρο 15, παρ. 1(α).
 1. Στα πλαίσια λειτουργίας των επιστημονικών κλάδων της Εταιρείας, μπορεί να δημιουργηθούν Ομάδες ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος (Ο.Ε.Ε.Ε.).
 2. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 15.
 3. Κάθε μέλος της Ε.Κ.Ε. μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία ομάδες, του αυτού ή διαφορετικών κλάδων της Εταιρείας. Για τη συμμετοχή σε Ο.Ε.Ε.Ε. δεν απαιτείται ετήσια συνδρομή πέραν εκείνης για την εγγραφή στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.
 4. Σκοπός των Ο.Ε.Ε.Ε. είναι η διαρκής εκπαίδευση των μελών τους και η εμβάθυνση των γνώσεών τους σε νεότερα δεδομένα που αφορούν εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία.
 5. Οι Ο.Ε.Ε.Ε. διατηρούν την επιστημονική τους αυτοτέλεια και λειτουργούν με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Δ.Ε. του κλάδου και το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε.
 6. Οι Ο.Ε.Ε.Ε. εισηγούνται στις Δ.Ε. των κλάδων δράσεις και πρωτοβουλίες, που προάγουν την εξειδίκευση του ειδικότερου επιστημονικού πεδίου αναφοράς τους (π.χ., εκπαιδευτικά σεμινάρια, πρακτικές εξασκήσεις, έκδοση εντύπων ή ανακοινώσεων).
 7. Οι Ο.Ε.Ε.Ε. αναλαμβάνουν, ή συμμετέχουν εκπροσωπούμενες, στην οργάνωση αυτοτελών θεματικών, ή τμημάτων γενικότερων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και στη δημιουργία κάθε μορφής έντυπων ή ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων, που άπτονται του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τους.

Η οργάνωση και λειτουργία των γραφείων, της γραμματείας, η συνεργασία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δ.Σ. της Εταιρείας με τις Δ.Ε. των επιστημονικών κλάδων, ρυθμίζεται με εσωτερικό κανονισμό που συμφωνείται και εγκρίνει το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε.

 1. Η επιτροπή σύνταξης του Περιοδικού της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (Ε.Σ.Π.) ορίζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας με τετραετή θητεία. Τα μέλη της, τα οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα δέκα (10), πρέπει:
  (α) να είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας επί τουλάχιστον μία πενταετία,
  (β) να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
  (γ) να έχουν πλούσιο συγγραφικό έργο, όπως αποδεικνύεται από την ύπαρξη ικανού αριθμού δημοσιεύσεων.
 2. Η Ε.Σ.Π. προτείνει στο Δ.Σ. τον ορισμό:
  (α) ενός (1), τουλάχιστον υπεύθυνου έκδοσης του περιοδικού, μεταξύ των μελών της, που είναι αρμόδιος για τις εκτελεστικές διαδικασίες έκδοσης του περιοδικού, και
  (β) μέχρι τριών (3) επιμελητών σύνταξης, μεταξύ των μελών της, που είναι υπεύθυνοι για τα επιστημονικά θέματα του περιοδικού και τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλομένων προς κρίση και ενδεχόμενη δημοσίευση κειμένων.
 3. Το Δ.Σ. αποφασίζει με βάση την εισήγηση της Ε.Σ.Π.
 4. Με εισήγηση του Δ.Σ. στη Γ.Σ., μπορεί να γίνει αλλαγή της Ε.Σ.Π. πριν τη λήξη της θητείας της, η οποία επικυρώνεται στη Γ.Σ. Η νέα Ε.Σ.Π. ορίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί με απόφασή του να καταρτίσει πρόγραμμα απονομής ηθικών αμοιβών ή/και διακρίσεων σε πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν θετικά ή διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην κτηνιατρική επιστήμη ή/και επάγγελμα.
 2. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να αποδέχεται δωρεές κτηνιάτρων, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οργανισμού, οι οποίες αφορούν στην απονομή βραβείου που θα φέρει το όνομα του δωρητού ή, με επιθυμία αυτού, άλλο όνομα, για θέμα που θα ορισθεί από το δωρητή ή από το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε., σύμφωνα με την επιθυμία του δωρητή.
 1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό, μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
  Στη Γ.Σ. πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) των τακτικών μελών της Εταιρείας. Η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Ως παρόντες λογίζονται αντίστοιχα, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει και τα τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας που στέλνουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά την γνώμη και ψήφο τους  και εξουσιοδοτούν αναλόγως τον πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής καταστατικής Συνέλευσης.
 2. Η διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται από τη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Στη συνέλευση πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) των τακτικών μελών της Εταιρείας. Η απόφαση διάλυσης λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Ως παρόντες λογίζονται και τα τακτικά μέλη της Εταιρείας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου.
  Με αποφάσεις της Γ.Σ. που αποφασίζει τη διάλυση, η βιβλιοθήκη της Εταιρείας περιέρχεται σε κάποιο κρατικό ίδρυμα κτηνιατρικής έρευνας, η δε λοιπή περιουσία της Εταιρείας σε κτηνιατρικό(ά) ίδρυμα(ιδρύματα), φορέα(φορείς) ή οργανισμό(οργανισμούς) της χώρας.
 3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις περί επιστημονικών σωματείων κείμενες διατάξεις και δεν μπορεί να είναι σε αντίθεση με την ισχύουσα εθνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 1. Μέλη που έχουν εκλεγεί σε οποιοδήποτε όργανο της Εταιρείας μέχρι την ψήφιση της παρούσας τροποποίησης του καταστατικού, έχουν δικαίωμα επανεκλογής ως δύο φορές στο εν λόγω όργανο, ανεξαρτήτως πόσες φορές έχουν ήδη εκλεγεί σε αυτό.
 2. Το υφιστάμενο Δ.Σ. ολοκληρώνει τη θητεία του. Οι επόμενες αρχαιρεσίες γίνονται με βάση τις διατάξεις του καταστατικού όπως θα ισχύει.

Το νέο καταστατικό τίθεται σε ισχύ και εφαρμόζεται από την ημερομηνία έγκρισης και εγγραφής του στα βιβλία σωματείων του  αρμόδιου πρωτοδικείου.