ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μαρία Λινού
Αντιπρόεδρος: Ζωή Πολυζοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χανδράς
Ταμίας: Δημήτριος Βουρβίδης
Ειδικός γραμματέας: Νικόλαος Σολωμάκος
Μέλη: Νίκος Παπαϊωάννου
Στέργιος Βλαχόπουλος
Γεώργιος Φθενάκης
Ηλίας Παπαδόπουλος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κλάδος Ζώων Συντροφιάς

Πρόεδρος: Ζωή Πολυζοπούλου
Γεν. Γραμματέας: Στέργιος Βλαχόπουλος
Μέλη: Μανώλης Παπαδογιαννάκης
Δημήτρης Ματραλής
Μιχάλης Φλαράκος

Κλάδος παραγωγικών Ζώων

Πρόεδρος: Γιώργιος Φθενάκης
Γεν. Γραμματέας: Ηλίας Παπαδόπουλος
Μέλος: Κωνσταντίνος Κυριάκης

Κλάδος Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων

Πρόεδρος: Σπυρίδων Ραμαντάνης
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Σολωμάκος
Μέλος: Αθανάσιος Τυρπένου