ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2018-2021

Νέα σύνθεση του Δ.Σ. και των Δ.Ε. των Κλάδων κατά την τριετία 2018-2021.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μαρία Λινού
Αντιπρόεδρος: Ζωή Πολυζοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χανδράς
Ταμίας: Δημήτριος Βουρβίδης
Μέλη: Νίκος Παπαϊωάννου
Στέργιος Βλαχόπουλος
Γεώργιος Φθενάκης
Νικόλαος Σολωμάκος
Ηλίας Παπαδόπουλος

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Πρόεδρος: Ζωή Πολυζοπούλου
Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Φλαράκος
Ταμίας: Δημήτριος Ματραλής
Μέλη: Στέργιος Βλαχόπουλος
Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Πρόεδρος: Γεώργιος Φθενάκης
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κυριάκης
Ταμίας: Ηλίας Παπαδόπουλος

ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πρόεδρος: Σπυρίδων Ραμαντάνης
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Σολωμάκος
Ταμίας: Αθανάσιος Τυρπένου